UVJETI KUPNJE


UDŽBENICI
 > ELEKTROTEHNIKA
 > INFORMATIKA
 > KEMIJA
 > MEDICINA
 > STROJARSTVO

STRUČNA KNJIGA

LEKSIKONI, PRIRUČNICI, RJEČNICI

BIBLIOTEKA 30 MINUTA

BIBLIOTEKA EDZ-a

BELETRISTIKA

POPULARNO-ZNANSTVENA KNJIGA

KATALOG


Tražilica
Kategorija
Naziv
Pojam
Broj posjeta:
KORISNIČKO IME: LOZINKA:

Napajanje električne vuče

NOVO!

Godina izdanja: 2014.
Autori: Ivo Uglešić, Milivoj Mandić
ISBN: 978-953-279-034-4
Format: 16,5 x 23,5 cm
Opseg: 200 stranica
Uvez: tvrdi

 

Knjiga obrađuje osnovnu problematiku sustava napajanja elektrificiranih pruga. Sustavi za napajanje električne vuče nastajali su diljem svijeta u skladu s mjestom i tehnologijom dostupnom u vrijeme njihove izgradnje. Prvi sustavi izgrađeni su prije više od 100 godina, a u posljednjih 20 godina došlo je do dina mičnog razvoja električne željezničke vuče, čemu je velikim dijelom doprinos dao ubrzani razvoj energetske elektronike i mikroprocesora. Sustavi napajanja složeni su tehnički objekti u kojima pored starih mogu postojati i najmodernije tehnologije, pa su za njihovo projektiranje, izgradnju i održavanje potrebna multidisciplinarna tehnička znanja. U ovoj knjizi nastojalo se čitatelja na postupan način upoznati s glavnim elementima sustava napajanja, kao i nekim metodama proračuna za provjeru mogućnosti napajanja vučnih vozila i za dimenzioniranje kontaktne mreže. Knjiga je koncipirana na osnovi dosadašnjih iskustava autora u radu na ovom području i velikim dijelom obrađuje problematiku sustava 25 kV, 50 Hz kojim su elektrificirane željezničke pruge u Hrvatskoj. Knjiga je namijenjena studentima na diplomskom i poslijediplomskom sveučilišnom studiju koji izučavaju građu vezanu uz električne željeznice. Može biti korisna i mnogim stručnjacima koji se na bilo koji način bave tim problemima u praksi.

Cijena: 400 + 5 % PDV kn
Detaljnije...

Solarni sustavi

Autor: Ljubomir Majdandžić
ISBN: 978-953-279-027-6
Format: 17 x 24 cm
Opseg: 864 stranica
Uvez: tvrdi
Godina izdanja: 2010.

Knjiga "Solarni sustavi " prva je na na{em tr`i{tu koja prikazuje mogu}nosti uporabe i  primjenu kori{tenja Sun~eve energije u Republici Hrvatskoj. Pritom su prikazane mogu}nosti dobivanja toplinske i elektri~ne energije.
U knjizi je autor na osnovu dvadesetgodi{njeg iskustva u projektiranju i izvedbi solarnih sustava ponudio ~itateljima iscrpno obra|en tehni~ki i ekonomski pristup solarnim sustavima. Kako bi se ~itateljima pomoglo pri snala`enju u {umi raznih zakona, propisa kao i poticaja za ugradnju solarnih sustava, autor ih navodi na kraju knjige u zasebnom poglavlju.
Ova knjiga je prvi i neizostavni korak za sve one koji se i sami `ele oku{ati u projektiranju i izvebi solarnih sustava za dobivanje elektri~ne ili toplinske energije. U njoj su detaljno prikazani izra~uni razli~itih segmenata sustava, unutar tablica svi potrebni parametri koji su specifi~ni za pojedinu lokaciju ili grad u Republici Hrvatskoj, te niz prakti~nih savjeta. Tako|er su detaljno opisani brojni konkretni primjeri ve} instaliranih sustava.
Osim po~etnicima, knjiga je korisno {tivo i za sve one koji projektiraju i instaliraju solarne sustave neovisno da li su iz podru~ja elektrotehnike ili strojarstva. Tako|er mo`e poslu`iti investitorima i izvo|a~ima radova iz podru~ja arhitekture, graditeljstva, te raznim fondovima i dr`avnoj upravi.
Ovaj sveu~ili{ni ud`benik u svom teoretskom dijelu i kroz brojne konkretne primjere upoznaje studente tehni~kih fakulteta s trenutnim dosezima ali i neiskori{tenim mogu}nostima primjene sun~eve energije, energije budu}nosti.

Cijena: 400,00 + 5 % PDV kn
Detaljnije...

Mikrovalna elektronika

Autor: Juraj Bartolić
ISBN: 978-953-279-013-9
Format: 17 x 24 cm
Opseg: 1120 stranica
Uvez: tvrdi
Dodatak: CD sa animacijama
RASPRODANO!

Mikrovalna elektronika pripada području primijenjenog elektromagnetizma, a njezino proučavanje egzaktna je znanost jer se precizno može matematički formulirati. Pritom, težina same matematičke analize ovisi o složenosti elektromagnetskih polja koja pak ovise o obliku graničnih ploha, tj. rubnih uvjeta. Elementarna matematička teorija iznesena u ovome udžbeniku ograničena je na razmatranje polja koja su posljedica razmjerno jednostavnih rubnih uvjeta. Premda takve rubne uvjete rijetko nalazimo u stvarnom životu, mnoga se praktična rješenja mogu dovoljno dobro aproksimirati i razmjerno jednostavnim oblicima, pa jednostavna teorija koja iz toga proizlazi daje korisne rezultate za mnoge primjene. Ovaj sveučilišni udžbenik daje temeljna načela mikrovalne elektronike i cjelovite izvode svih važnijih formula i relacija. Knjiga je kroz deset poglavlja podijeljena u pet cjelina. Dodaci na kraju udžbenika služe kao podsjetnik na neka područja matematike i elektromagnetizma čiji se rezultati koriste tijekom izlaganja gradiva u pojedinim poglavljima ove knjige. Pri sastavljanju gradiva istaknuto su mjesto zauzele ilustracije jer jedna slika može nadomjestiti tisuću riječi. Suvremeno mikrovalno inženjerstvo uključuje analizu i sintezu električnih krugova s raspodijeljenim parametrima i uporabu minijaturnih plosnatih prijenosnih struktura bez izravnog rješavanja složenih elektromagnetskih zadaća. Stoga su prednost dobile izvedbe sklopova s trakastim prijenosnim strukturama. Budući da se nalazimo u eri poluvodičke elektronike i nanotehnologije, pri razmatranju aktivnih sklopova gradivo je usredotočeno na primjene tranzistora i drugih poluvodičkih komponenata primjerenih mikroelektroničkim izvedbama.

U ovaj su udžbenik ugrađeni rezultati rada niza znanstvenika i stručnjaka, fizičara, inženjera i  izumitelja. Autor se u svojemu radu oslanjao na dva cjelovita i dobro osmišljena teksta: drugo izdanje udžbenika Roberta E. Collina Foundation for Micro-wave Engineering i treće izdanje udžbenika Davida M. Pozara Microwave Engine-ering.

Knjiga je namijenjena studentima ali i i inženjerima i stručnjacima koji se bave znanstvenim područjima elektronike i radiokomunikacija, kao i drugim područjima koja pretendiraju uporabi struktura i naprava s raspodijeljenim parametrima.

Cijena: 600,00 + 5 % PDV kn
Detaljnije...

Osnovi elektrotehnike - Knjiga prva i druga
Autor: Josip Lončar
ISBN: 978-953-6647-93-1
Format: 17 x 24 cm
Opseg: 720 stranica
Uvez: tvrdi, imitacija kože, zlatotisak 

Knjiga "Osnovi elektrotehnike", svezak I. i II. autora dr. Josipa Lončara, profesora i utemeljitelja Elektrotehničkog fakulteta u Zagrebu, povijesni je udžbenik hrvatskih sveučilišta. Autor je napisao prvu knjigu iz elektrotehnike za potrebe studenata tadašnjeg Tehničkog fakulteta (današnjeg FER-a) ne znajući koliko daleko seže njezina vrijednost. Zbog vrlo kompleksne problematike tog područja detaljno opisane i obrađene u knjigama, nakon ove knjige izdani su drugi udžbenici drugih autora sa željom pojednostavljenja gradiva. Nažalost, te druge knjige (udžbenici) pritom su znatno izgubile na kvaliteti i sveobuhvatnosti tematike. Zbog toga su studenti željni znanja i stvarnog razumijevanja elektrotehnike uvijek tražili i nabavljali knjigu dr. Lončara crpeći iz nje mnogo više nego iz svih ostalih udžbenika. Kako je nemogućnost nabave tih udžbenika uvelike otežavala život studentima, odlučili smo izdati pretisak sveska I. (četvrto izdanje prve knjige iz. 1956.) i pretisak sveska II. (četvrto izdanje druge knjige iz 1958.) zajedno u prvom svesku naše biblioteke Povijesni udžbenici hrvatskih sveučilišta. Knjiga je i danas aktualna, što će potvrditi brojni današnji studenti koji fotokopiraju stara izdanja posuđena iz knjižnica. Osim toga, svim bivšim studentima elektrotehnike a sadašnjim diplomiranim inženjerima, magistrima, docentima, doktorima i profesorima, ona će u ovom luksuznom izdanju (tvrdi uvez imitacije kože i zlatotisak) predstavljati izuzetno vrijedan poklon.

Cijena: 300 + 5 % PDV kn

Primjena programskog sustava MATLAB za rješavanje tehničkih problema

 Autori: Željko Ban, Jadranko Matuško, Ivan Petrović
ISBN: 978-953-279-011-5
Format: 17 x 24 cm
Opseg: 184 stranica
Uvez: tvrdi
Godina izdanja: 2010.

Programski sustav Matlab složen je viši programski jezik za razna tehnička izračunavanja. Integrira računanje, vizualizaciju i programiranje u korisnički orijentiranomu okružju, u kojem se problemi i rješenja iskazuju u uobičajenoj matematičkoj notaciji. Tipične su primjene Matlaba numerička i simbolička izračunavanja, razvoj algoritama, akvizicija podataka, modeliranje i simulacija sustava, eksperimentiranja sa sustavima u stvarnome vremenu, obradba i vizualizacija podataka, znanstveno-inženjerska grafika te razvoj aplikacija, uključujući i razvoj grafičkih korisničkih sučelja. Matlab jest interaktivni programski sustav kojemu je osnovni podatkovni element polje. Polju nije potrebno zadavati dimenziju pa se razni algoritmi, osobito oni koji zahtijevaju operacije s matricama i vektorima, programiraju neusporedivo brže u Matlabu nego u neinteraktivnim skalarnim programskim jezicima, kao što su C ili Fortran.
Na razvoj su Matlaba od početaka prije dvadesetak godina pa sve do danas značajno utjecali i mnogobrojni korisnici. Upravo je Matlab postao gotovo nezamjenjivim programskim alatom za izvođenje nastave na mnogobrojnim visokoškolskim kolegijima iz prirodoslovnih i tehničkih znanstvenih disciplina. U industriji je Matlab postao najzastupljenijim programskim  alatom za visokoučinkovita istraživanja i razvoj.
Osim osnovnoga programskog okruženja Matlab se sastoji i od velikoga broja dodatnih funkcija razvrstanih u tzv. pakete (engl. toolboxes), koji su organizirani prema području primjene. Primjerice, postoje paketi za obradbu signala, upravljanje sustavima, neuronske mreže, neizrazitu logiku, valiće, komunikacije, simboličku matematiku, statistiku itd. Ta široka lepeza paketa u velikoj mjeri pridonosi sveopćoj rasprostranjenosti i popularnosti Matlaba, jer korisnicima omogućuje brzo učenje i primjenu specijaliziranih znanja iz njihova stručnog područja.
Cilj je ove knjige prikazati osnovne mogućnosti programskoga sustava Matlab u rješavanju tehničkih problema. Knjiga je namijenjena početnicima u korištenju Matlaba, a ponajprije studentima Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu. Građa obrađena u knjizi zapravo je sadržaj predmeta „Laboratorij i vještine – Matlab“ koji je obvezni predmet na drugoj godini Preddiplomskog studija Elektotehnike i informacijske tehnologije i Preddiplomskog studija Računarstva. Osim toga, knjiga dobrim dijelom pokriva sadržaj tečajeva koje Referalni centar za programski sustav Matlab održava za korisnike Matlaba s hrvatskih sveučilišta. U nekim su dijelovima knjige obrađene i neke naprednije mogućnosti Matlaba za koje držimo da su važne širem krugu korisnika i da mogu biti zanimljive i naprednijim korisnicima.

Cijena: 120 + 5 % PDV kn
Detaljnije...

Tržište električne energije

Autori: Sejid Tešnjak, Eraldo Banovac, Igor Kuzle
ISBN: 978-953-279-020-7
Format: 17 x 23,5 cm
Opseg: 264 stranica, crno/bijelo
Uvez: tvrdi
Godina izdanja: 2009.

 

Udžbenik sadrži bitne osnove za razumijevanje sustava tržišta električne energije. Sadržajno obuhvaća deset cjelina koje su značajne za razumijevanje funkcioniranja učinkovitog tržišta električne energije. Polazi se od strukture elektroenergetskog sustava i opisa procesa restrukturiranja, privatizacije, deregulacije i liberalizacije tržišta električne energije. Date su i opisane faze liberalizacije i promjene pri organizaciji elektroenergetskog sektora te tzv. spajanja i akvizicije kompanija kroz određene povijesne cikluse. Analizirana je učinkovitost spajanja (indeks koncentracije i matematički oblici navedenog indeksa) ovisno o funkciji graničnog troška i obliku krivulje potražnje. Analizirana je horizontalna i okomita komponenta tržišne moći, te antitrust politika i vrste tržišta. Opisana je problematika koncentracije na tržištu i indeksi koji ju određuju. Data je i objašnjena poveznica regulacije i sektora javnih usluga i detaljnije ekonomska regulacija koja se odnosi na cijene/prihod, kvalitetu energije, pouzdanost opskrbe, razinu usluge, konkurenciju i investicije. Predočeni su izrazi za rate-of-return regulaciju i price-cap/revenue-cap regulaciju, kao i hibridni oblici formula. Opisana je i uloga tzv. nadležnih tijela i regulatorne djelatnosti (licenciranje, nadzor, utvrđivanje metodologija tarifnih sustava i tarife za prijenos i distribuciju električne energije). Objašnjena je složenost burze i uloga sudionika na burzi. U okviru zakonodavne i institucionalne promjene (reforme) elektroenergetskog sektora ukazano je na značaj primjene učinkovitog modela i organiziranja tržišta električne energije kao preduvjeta za ostvarenje konkurentnog tržišta. Objašnjeni su modeli tržišta veleprodaje, maloprodaje i jedinog kupca. Razrađene su pomoćne usluge sustava koje koristi operator prijenosnog sustava (OPS), a bitne su za osiguranje prijenosa električne energije između naručitelja i isporučitelja. U osnovi, udžbenik obrađuje i područje obnovljivih izvora električne energije značajnih za podmirenje rastuće potrošnje električne energije, novo zapošljavanje i zaštitu okoliša. Bitno je, da je u udžbeniku predočen mehanizam poticaja uvođenja obnovljivih izvora energije, te uloga odgovarajućih institucija glede predmetne problematike. Bitna je problematika tzv. interkonekcijskih veza, a koje su važne za realiziranje unutarnjeg tržišta električne energije Europske unije (npr. dostatnost prijenosnih mogućnosti za prekograničnu trgovinu, pravila o dodjeli i korištenju prekograničnih prijenosnih mogućnosti). Analizirani su dosezi pravnog, funkcionalnog i računovodstvenog razdvajanja djelatnosti prijenosa i distribucije električne energije. U konačnici su poglavlja o potrošačima električne energije, djelotvornoj zaštiti, kao i regulativa koja "uređuje" to područje.

Udžbenik je metodološki strukturiran, prije svega za studente, a potom za inženjere, stručnjake i ostale koji se koriste predmetnom problematikom.

 

Cijena: 250,00 + 5 % PDV kn
Detaljnije...

Teorijske osnove elektrotehnike-Svezak I.
Struktura materije i mjerne jedinice
Elektrostatika
Autor: Branislav Jajac
ISBN: 953-96399-7-2
Format: 17 x 24 cm
Opseg: 350 stranica
Uvez: tvrdi i meki
Godina II. izdanja: 2001.

Udžbenik je priređen prema nastavnom planu i programu predmeta Osnove elektrotehnike I. za studente prve godine studija elektrotehnike na Fakultetu elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu. Njime se, dakako, mogu služiti i studenti drugih tehničkih fakulteta na kojima se proučavaju osnove elektrotehnike.
Prvi dio »Struktura materije i mjerne jedinice« čini zasebnu cjelinu u kojoj se čitatelj može upoznati s najosnovnijim znanjima iz strukture materije i osnovnim pojmovima o elektricitetu, te sa sustavom mjernih jedinica, što je preduvjet za studij elektrotehnike. Drugi temeljni dio »Elektrostatika« nastoji na prihvatljiv način prikazati osnovne zakone te objasniti pojmove i procese koji nastaju u materiji i oko nje u prisutnosti statičkih električnih polja. Na kraju svakog odjeljka prikazani  su riješeni primjeri iz tog područja.

Cijena: 175,00 + 5 % PDV kn
Detaljnije...

Teorijske osnove elektrotehnike-Svezak II.
Istosmjerna struja
Magnetizam
Autor: Branislav Jajac
ISBN: 953-6647-09-5
Format: 17 x 24 cm
Opseg: 366 stranica
Uvez: tvrdi
Godina izdanja: 2002.

Udžbenik je priređen prema nastavnom planu i programu predmeta Osnove elektrotehnike I. za studente prve godine studija elektrotehnike na Fakultetu elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu. Njime se, dakako, mogu služiti i studenti drugih tehničkih fakulteta na kojima se proučavaju osnove elektrotehnike.
Predmet ovog udžbenika su istosmjerne struje (III. dio) i magnetostatika (IV. dio). U dijelu istosmjerne struje prezentirani su osnovni zakoni istosmjerne struje: Ohmov zakon, Joulov zakon, I. i II. Kirchhoffov zakon te metode i teoremi nužni pri analizi električnih strujnih krugova. Četvrti dio, magnetostatika, sadržava osnovne zakone magnetostatike: Ampèreov zakon, Biot-Savartov zakon te Faradayev zakon. Na kraju svakog odjeljka prikazani su riješeni primjeri iz tog područja

Cijena: 175,00 + 5 % PDV kn
Detaljnije...

Teorijske osnove elektrotehnike - svezak III.
Gibanje nabijene čestice
Izmjenične struje
Autor: Branislav Jajac
ISBN: 978-953-6647-42-2
Format: 17 x 24 cm
Opseg: 460 stranica, color
Uvez: tvrdi
Godina izdanja: 2007.

Ovaj treći svezak s prethodna dva čini dovršenu cjelinu. Manjim dijelom odnosi se na gibanje nabijene čestice u homogenom električnom i magnetskom polju, a znatno većim na izmjenične struje (uključujući četveropole, električne titrajne krugove, prijelazne pojave i Maxwellove jednadžbe). Udžbenik je temeljit, tako da student može samostalno učiti. Vrlo je praktično što su odmah iza teorijskih objašnjenja riješeni primjeri – tako se može odmah provjeriti i produbiti pročitano gradivo. Znatna pomoć su i bilješke na marginama. Tu je rečeno i ono što se obično ističe na predavanju, a ne piše u tekstu.
Cijena: 230,00 + 5 % PDV kn

Teorijska elektrotehnika-Odabrani primjeri

Autor: Sead Berberović
ISBN: 953-96399-5-5
Format: 16,5 x 23,5 cm
Opseg: 270 stranica
Uvez: meki
Godina izdanja: 1998.

Na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu više od pedeset godina predaje se teorija elektromagnetskih polja kroz predmet Teorijska elektrotehnika. Da bi tu složenu nastavnu materiju približili studentima, predmetni nastavnici su tijekom navedenog razdoblja pisali potrebnu nastavnu literaturu. Zadnjih godina zamjetan je nedostatak nastavne literature iz ovog područja prilagođene sadašnjim nastavnim potrebama, posebno kad je riječ o primjerima i zadacima. To je bio poticaj za pisanje ove knjige s osnovnim ciljem da se studentima pomogne u razumijevanju gradiva i polaganju ispita. Većina primjera odabrani su ispitni zadaci iz prethodnog višegodišnjeg razdoblja.

Cijena: 160,00 + 5 % PDV kn
Detaljnije...

Osnove robotike
Autori: Zdenko Kovačić, Stjepan Bogdan, Vesna Krajči
ISBN: 953-6647-29-X
Format: 17 x 23,5 cm
Opseg: 216 stranica
Uvez: meki
Godina izdanja: 2002.

Robotika je višedisciplinarna znanstvena grana koja objedinjuje mnoga sustavna znanja iz područja mehanike, elektronike, računarstva i automatike, a zadire i u područja medicine, ekonomije, sociologije i filozofije. U ovisnosti o konstrukciji robota i njegovoj krajnjoj namjeni, robotika se obično dijeli na industrijsku i mobilnu robotiku. U ovoj knjizi najviše je riječi o industrijskoj robotici, čije osnove mogu poslužiti kao polazna točka za izučavanje i rješavanje tehničkih problema iz svih ostalih područja robotike. Knjiga je namijenjena studentima svih tehničkih fakulteta koji u svojim programima imaju robotiku, inženjerima projektantima, nastavnicima na školama i svim zaljubljenicima u robotiku. Svaka cjelina završava s jasno definiranim izrađenim primjerima i algoritmima pripremljenim za moguću praktičnu izvedbu.

Cijena: 160,00 + 5 % PDV kn
Detaljnije...

Antene i radio sustavi

Strossmayerova nagrada za najuspješnija znanstvena djela na hrvatskom jeziku za tehničke znanosti u godini 2001.

Autor: Ervin Zentner
ISBN: 953-6647-17-6
Format: 16 x 23 cm
Opseg: 564 stranica
Uvez: meki
Godina izdanja: 2001.

Udžbenik je namijenjen u prvom redu dodiplomskoj nastavi na elektrotehničkim fakultetima predmeta koji obuhvaćaju probleme radiokomunikacija. Gradivo je usklađeno s trenutačnim nastavnim planom i programom na Fakultetu elektrotehnike i računarstva u Zagrebu i pretežno koristi studentima četvrte godine. Neki dijelovi udžbenika mogu poslužiti i u poslijediplomskoj nastavi, jer su produbljenje osnovnog gradiva, ali mogu dobro doći ne samo studentima nego i širem krugu stručnjaka, od inženjera do tehničara, koji se pretežno bave problemima radiokomunikacija ili ih zanima to područje.
Udžbenik obrađuje dio radiokomunikacija koji se odnose na antene, planiranje fiksnih i mobilnih radiomreža i radare.

Cijena: 220,00 + 5 % PDV kn
Detaljnije...

Dinamika električnih strojeva

Strossmayerova nagrada za najuspješniji izdavački pothvat u godini 1997.
Autori: Martin Jadrić, Božidar Frančić
ISBN:
953-96399-2-1
Format: 16,5 x 24 cm
Opseg: 590 stranica
Uvez: tvrdi
Reizdanje je izašlo iz tiska!

Knjiga je prvenstveno namijenjena studentima elek-trotehnike na dodiplomskom i poslijediplomskom studiju, pri čemu se podrazumijeva da oni već posjeduju određeno znanje  o električnim strojevima. U programu dodiplom-skog studija uobičajeno je da studenti savladaju poopćenu teoriju i metode proračuna dinamičkih režima rada električnih strojeva simuliranjem na računalu. Autor se nada da će knjiga pobuditi pozornost i biti od koristi inženjerima elektrotehnike različitih specijalnosti koji u praksi rješavaju probleme povezane s električnim strojevima, te da će dobro poslužiti svima koji žele proširiti svoje znanje o temama koje su u njoj obrađene. Posebno može biti korisna projektantima električnih strojeva i elektromotornih pogona, ali i inženjerima koji se bave elektroenergetskim sustavima i električnim industrijskim i transportnim postrojenjima.

Cijena: 250,00 + 5 % PDV kn
Detaljnije...

Mjerenja u elektrotehnici

Autor: Vojislav Bego
ISBN: 953-6647-46-X
Format: 17 x 23,5 cm
Opseg: 558 stranica
Uvez: tvrdi
Godina izdanja: 2003., IX. izdanje

Udžbenik je vrijedan inženjerski priručnik u poduzećima, nacionalnim, industrijskim i drugim mjeriteljskim labora-torijima. U njemu je prof. V. Bego napravio cjelovit prikaz temeljnih znanja potrebnih mjeriteljima različitih struka, a posebno elektrotehničarima. Prvenstveno su to elementi prikazivanja i analize mjernih rezultata, klasičnih (mjernih, analognih) instrumenata, metoda, uređaja i mjernih pos-tupaka, koje je on jezgrovito i pedagoški obradio tako da omogućuju jasno fizikalno poimanje i izravnu primjenu u mjeriteljskoj praksi. Ova knjiga, tzv. Biblija elektrotehničara, u svom devetom izdanju dopunjena je 11. poglavljem: Daljinska mjerenja i mjerni sustavi u skladu sa zahtjevima današnjice i uz pomoć brojnih stručnjaka-kolega pokojnog prof. V. Bege sa Zavoda za mjerenja na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu.

Cijena: 250,00 + 5 % PDV kn
Detaljnije...

Inženjerska grafika i dokumentiranje
Autor: Lukša Padovan
ISBN: 953-6647-14-1
Format: 20 x 28 cm
Opseg: 130 stranica
Uvez: meki
Godina izdanja: 1999.

Udžbenik je namijenjen studentima prve godine Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu. Mogu ga koristiti i učenici srednjih i viših škola kao i studenti srodnih tehničkih fakulteta. Na konkretnim primjerima objašnjavaju se osnovni pojmovi iz tehničkog crtanja, dokumentiranja i primjene računala u projektiranju. Udžbenik je iz tih razloga i podijeljen u tri cjeline: Tehničko crtanje, Dokumentacija u elektrotehnici i Projektiranje podržano računalom (engl. computer aided design – CAD).
Udžbenik je zamišljen i izrađen tako da omogući samostalno učenje, čemu pridonose i odabrani primjeri za vježbu.
Cijena: 90,00 + 5 % PDV kn
Detaljnije...

Sklopni aparati srednjeg i visokog napona

Autor: Krešimir Meštrović
ISBN:
978-953-6647-11-8
Format: 17 x 24 cm
Opseg: 390 stranica
Uvez: tvrdi

Područje sklopnih aparata obuhvaća izuzetno velik broj raznovrsnih proizvoda od elektromehaničkih releja, preko sklopnih aparata i dogotovljenih blokova niskog i srednjeg napona pa sve do sklopnih aparata i aparatura visokog i najvišeg napona. Obrazovanje u ovom djelu prvenstveno zanima inženjere u elektroindustiji, koji se bave projektiranjem i konstruiranjem sklopnih aparata, ali i inženjere u proizvodnji, prijenosu i distribuciji, projektante i pogonske inženjere, kao i inženjere koji se bave istraživanjima pojava u mreži. Knjiga je ujedno i udžbenik Tehničkog veleučilišta u Zagrebu te FER-a, Zagreb.

Cijena: 200,00 + 5 % PDV kn

Mehanizmi električnih sklopnih aparata

Strossmayerova nagrada za najuspješnija znanstvena djela na hrvatskom jeziku za tehničke znanosti u godini 2004.

Osnove teorije i praksa
Autor: Radovan Milošević
ISBN: 953-6647-54-0
Format: 17 x 23 cm
Opseg: 700 stranica
Uvez: tvrdi
Godina izdanja: 2004.

Procesi sklapanja struje u elektroenergetskim sustavima su obuhvaćeni nizom teorija, među kojima su osnovne: teorija električnog luka, teorija električnih kontakata i teorija prijelaznih pojava. I dalje su intenzivna teorijska i eksperimentalna istraživanja u cilju optimiranja pri sintezi, kao i optimalnog iskorištavanja sklopnih aparata kao električkih sustava.
Izučavanje električnih sklopnih aparata kao mehaničkih sustava zapostavljeno je od strojarskih stručnjaka, jer su u pitanju »neki električni aparati«, dakle elektrotehnika, a nije prihvaćeno ni od stručnjaka s područja elektrotehnike, jer je riječ o »nekim mehanizmima«, dakle strojarstvu, pa do sada nije, kako kod nas, tako i u svijetu, ozbiljnije obrađeno. Većina problema, koji nastaju pri sintezi i analizi, kao i u proizvodnji i eksploataciji sklopnih aparata upravo je mehaničke naravi i odnosi se na njihove mehanizme. Namjera je autora da u ovoj knjizi ukaže na veličinu i značaj tih problema, te na načine za njihovo uspješnije rješavanje.

Cijena: 350,00 + 5 % PDV kn

Signali i sustavi, Zbirka riješenih zadataka
Autor: Miroslav Vrankić
ISBN: 978-953-6647-92-7
Format: 17 x 23 cm
Opseg: 190 crno/bijelih stranica
Uvez: tvrdi
Godina izdanja: 2007.

Ova zbirka riješenih zadataka udžbenik je Tehničkog fakulteta u Rijeci. Signali i sustavi kolegij su na mnogim studijima elektrotehnike, računarstva i komunikacija. Štoviše, daju temeljna znanja neophodna za razna područja tehničkih znanosti. Veći dio zadataka nastao je na pismenim ispitima, te su zadaci više puta provjeravani. Knjiga je koncipirana tako da svaka cjelina započinje sažetim teorijskim uvodom nakon kojeg se određeno znanje razrađuje kroz niz riješenih i neriješenih zadataka. Namijenjena je studentima i inženjerima koji žele u kratkom vremenu usvojiti ili obnoviti temeljna znanja iz Signala i sustava.

Cijena: 110,00 + 5 % PDV kn
Detaljnije...

Akustička analiza glasa vokalnih profesionalaca

Autor: Gordana Kovačić
ISBN: 953-6647-65-6
Format: 17,5 x 23,5 cm
Opseg: 244 stranica
Uvez: tvrdi
Godina izdanja: 2006.

Udžbenik Akustička analiza glasa vokalnih profesionalaca namijenjen je ponajprije studentima koji se školuju za znanja koja brinu o glasu vokalnih profesionalaca (logopedi, fonetičari, otorinolaringolozi, vokalni pedagozi, inženjeri elektronike) ili onima koji će tek postati vokalni profesionalci (pjevači, glumci, spikeri, nastavnici, novinari...). Sastoji se od dva dijela. U prvom su opisane fizikalne i percepcijske karakteristike zdravoga i poremećenoga glasa, definirani su vokalni profesionalci i njihova kategorizacija s obzirom na opterećenje glasa, najčešći uzroci i vrste poremećaja glasa vokalnih profesionalaca, te važnost vokalne edukacije u prevenciji poremećaja glasa. Drugi dio udžbenika je autoričino vlastito istraživanje u kojem je metodom samoprocjene i akustičke analize glasa ispitivala česti profesionalni zdravstveni problem nastavnika – kronični zamor glasa. Poglavlja su popraćena nizom slika i priloga, a tekst je pisan tečno i s primjerima iz svakodnevnog života, pa knjiga može biti korisna ne samo stručnoj, nego i široj čitateljskoj publici, u prvom redu vokalnim profesionalcima – nastavnicima, spikerima, glumcima, pjevačima i ostalima koji se glasom koriste pojačano zbog čega su i izloženiji poremećajima glasa.

Cijena: 200,00 + 5 % PDV kn
Detaljnije...

Tehničko crtanje uporabom CAD programa
Autori: Nikola Švigir, Damir Sumina, Lukša Padovan
ISBN: 978-953-6647-98-9
Format: 17 x 23 cm
Opseg: 120 stranica
Uvez: meki
Godina izdanja: 2007.

Udžbenik je namijenjen studentima prve godine Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu. Mogu ga koristiti i učenici srednjih i viših škola kao i studenti srodnih tehničkih fakulteta. Na konkretnim primjerima objašnjavaju se osnovni pojmovi iz tehničkog crtanja, dokumentiranja i primjene računala u projektiranju. Udžbenik je iz tih razloga i podijeljen u pet cjelina: Uvod, Tehničko crtanje, Dokumentacija u elektrotehnici, Projektiranje podržano računalom (engl. computer aided design – CAD) te program Autodesk MAP 3D 2007.
Udžbenik je zamišljen i izrađen tako da omogući samostalno učenje, čemu pridonose i odabrani primjeri za vježbu.
Cijena: 60,00 + 5 % PDV kn

Sustavi digitalnog upravljanja

Autor: Dario Matika
ISBN: 978-953-6647-77-4
Format: 17,5 x 23,5 cm
Opseg: 244 stranica + CD
Uvez: tvrdi
Godina izdanja: 2007.

Udžbenik Sustavi digitalnog upravljanja namijenjen je studentima sveučilišnog studija elektrotehnike, a izrađen je kako bi im omogućio uspješno savladavanje nastavnog gradiva iz područja automatskog upravljanja procesima.

Udžbenik je podijeljen u dva poglavlja: Linearni sustavi upravljanja i Analiza linearnih diskretnih sustava upravljanja. Na kraju svakog poglavlja nalaze se pitanja za ponavljanje i vježbu, a na pripadajućem CD-u uz ovaj udžbenik nalaze se primjeri i odgovarajuće rutine za rješavanje zadataka. Udžbenik polazi od pretpostavke da su čitatelju (studentima) dostupni suvremeni matematički alati, kao što je npr. matlab/simulink.

Cijena: 200,00 + 5 % PDV kn

Osnove učinske elektronike, I. dio

Topologije i funkcije pretvarača
Autori: John G. Kassakian, Martin F. Schlecht,   George C. Verghese
Prijevod: Zvonko Benčić
ISBN: 953-6647-18-4
Format: 16,5 x 23,5 cm
Opseg: 230 stranica
Uvez: meki
Godina izdanja: 2000.

Tradicionalano, energetska elektronika se razmatrala i tumačila kao skup zasebnih disciplina, primjerice: elektromotorni pogoni, istosmjerni pretvarači, ili statički ispravljački sustavi. Gotovo nezaobilazno studenti su se sretali samo s jednim aspektom energetske elektronike, ovisno o koncepciji knjige ili nastavnika. Štoviše, oni koji su stekli razumijevanje energetske elektronike »na poslu« obično imaju ograničen uvid u energetsku elektroniku. Međutim, sve primjene energetske elektronike dijele zajedničke osnove što prikazuje i ova knjiga (Principles of Power Electronics, Massachusetts Institute of Technology). Izvorna knjiga sastoji se od četiri dijela: I.dio - »Pregled: topologije i funkcije pretvarača«, II. dio - »Dinamika i upravljanje«, III. dio - »Komponente«, IV. dio - »Pomoćni dijelovi«. Preveden je samo I. dio - »Pregled: topologije i funkcije pretvarača«, a II. dio je u pripremi.

Cijena: 170,00 + 5 % PDV kn
Detaljnije...

Osnove učinske elektronike, II. dio
Dinamika i upravljanje
Autori: John G. Kassakian, Martin F. Schlecht,   George C. Verghese
Prijevod: Zvonko Benčić
ISBN: 978-953-6647-25-5
Format: 16,5 x 23,5 cm
Opseg: 150 stranica
Uvez: tvrdi
Godina izdanja: 2008.

U ovom II. dijelu prijevoda originala Principles of Power Electronics grupe autora s Massachusetts Institute of Technology, razmatraju se važni problemi modeliranja u upravljanja učinskim pretvaračima. Objašnjeni su analitički pristupi modeliranju dinamičkog ponašanja učinskih pretvarača (npr. modeli u prostoru stanja i usrednjeni modeli) i pokazano je kako se ti pristupi primjenjuju u projektiranju i vrednovanju ostvarenih upravljačkih sustava s povratnom vezom. Zbog važnosti analitičkog pristupa projektiranju i vrednovanju stabilnosti potpuno digitalnih upravljačkih sustava, u II. dio su uvrštene napredne teme u svezi s diskretnim modeliranjem i upravljanjem.
Cijena: 180,00 + 5 % PDV kn

Poluvodičke komponente i osnovni sklopovi-I. dio

Strossmayerova nagrada za najuspješniji izdavački pothvat u godini 2001.
Autor:
Tomislav Švedek
ISBN: 953-6647-34-6
Format: 17 x 23,5 cm
Opseg: 340 stranica
Uvez: tvrdi
Godina izdanja: 2001.

Svezak I. ovog udžbenika namijenjen je prvenstveno studentima Elektrotehničkog fakulteta Sveučilišta Josip Juraj Strossmayer u Osijeku za svladavanje gradiva iz predmeta dodiplomskog studija Elektroničke komponente. On obuhvaća i prvi dio gradiva predmeta Elektroničke komponente i osnovni sklopovi stručnog dodiplomskog studija na Tehničkom odjelu Veleučilišta u Požegi. Cilj ovog udžbenika je stvaranje temelja za razumijevanje načela rada postojećih poluvodičkih komponenata, te razvijanje osnovnih pojmovnih alata pomoću kojih će čitalac kasnije lakše svladavati načela rada i primjenu novorazvijenih poluvodičkih komponenata. Osim studentima elektrotehnike, ovaj će udžbenik poslužiti i studentima drugih srodnih fakulteta koji slušaju predmete iz elektronike, kao i inženjerima koji rade na razvoju, upotrebi ili održavanju elektroničkih sklopova i uređaja.


Cijena: 170,00 + 5 % PDV kn

Paradigme visokofrekvencijske elektronike, modulacija i modulatora

Autori: Ninoslav Majurec, Robert Nađ, Antonio Šarolić, Gordan Šišul
ISBN: 953-6647-49-4
Format: 18,5 x 23 cm
Opseg: 120 stranica
Uvez: meki, spiralni
Godina izdanja: 2003. 

Priručnik je namijenjen studentima elektrotehničkih i njima srodnih fakulteta, ali će dobro poslužiti i svima onima koji teže boljem razjašnjenju problema s kojima se susreću u svojem radu u području elektronike. Nastao je u namjeri da posluži kao nastavno pomagalo u eksperimentalnom dijelu nastave kolegija Visokofrekvencijska elektronika i Modulacije i modulatori koji se predaju u 5. odnosno 6. semestru studija na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu. Svrha je udžbenika da čitatelje upozna s nekim temama iz visokofrekvencijske elektronike, modulacijskih postupaka i sklopova modulatora uz pomoć pokusa na ispitnim sklopovima ili uređajima.

Cijena: 90,00 + 5 % PDV kn
Detaljnije...

Sklopovi energetske elektronike-Odabrani primjeri

RASPRODANO!

Autor: Ivan Flegar
ISBN: 953-96399-0-5
Format: 18 x 23 cm
Opseg: 316 stranica
Uvez: meki
Godina izdanja: 1996.

Knjiga je namijenjena prvenstveno studentima elektroteh-ničkih fakulteta i viših škola, dakle pisana je za početnike u struci. Početnike u struci valja prvo upoznati s temeljima struke, tj. pokazati im što je zajedničko mnogim posebnim slučajevima i što od već naučenog mogu primijeniti. To je moguće ako se iz uređaja energetske elektronike »izvuku« samo oni sklopovi po kojima se energetska elektronika jasno razlikuje od ostalih tehničkih disciplina. Takvi sklopovi – nazvani ovdje sklopovima energetske elektronike – »očišćeni« od svih za početnu analizu nevažnih elemenata, prevedeni su u svijet modela, a analiza tako dobivenih električnih mreža predstavlja jedan od prvih koraka u učenju energetske elektronike.

Cijena: 100,00 + 5 % PDV kn
Detaljnije...

Uzemljivači i sustavi uzemljenja

TRENUTNO RASPRODANA!

Autor: Franjo Majdandžić
ISBN: 953-96399-6-4
Format: 16 x 23,5 cm
Opseg: 600 stranica
Uvez: tvrdi
Godina izdanja: 2004.

Sve veća primjena električne energije uvjetuje intenzivnu izgradnju proizvodnih, prijenosnih, distributivnih električnih postrojenja mreže i instalacija svih naponskih razina uz odgovarajuću pouzdanost i sigurnost pogona i kvalitetnu i sigurnu zaštitu ljudi i električnih uređaja. To uvjetuje kvalitetne i pouzdane uzemljivače i sustave uzemljenja. Razvoj uzemljenja i mjere zaštite od opasnog dodirnog napona i napona koraka u nepovoljnim uvjetima urbanizacije kada se mora primjenjivati združeno a ne odvojeno radno i zaštitno uzemljenje te zbog povećanja pouzdanosti i sigurnosti srednjonaponskih mreža pri prekomjernim kapacitivnim strujama zemljospoja i prelaska s izoliranog na uzemljeno zvjezdište sa ograničenjem struje zemljospoja, usložnjava problematiku uzemljivača i optimiranja dopuštenoga dodirnog napona i napona koraka, zbog znatno veće struje zemljospoja. Premalo literature u kojoj se obrađuje i prezentira sva ta opširna i kompleksna problematika autoru je dala ideju i motivaciju da ovu građu prikupi, revidira i na aplikativan način prezentira u ovoj knjizi.

Cijena: 380,00 + 5 % PDV kn
Detaljnije...

IZDVAJAMO

Da bi kupovali s košaricom ili poslali narudžbenicu, morate se registrirati (ili ako već jeste, koristiti Vaše korisničko ime i lozinku).

Naš direktni e-mail:
graphis1@inet.hr

 Na sve cijene treba dodati 5 % PDV-a.

 

 

NOVO!!!

UML-dijagrami

Napajanje električne vuče

NOVO!!  SIMATIC automatizacijski
sustavi

NOVO! Električna
pogonska tehnika

Fran Bošnjaković:
Nauka o toplini (I., II. i III.)

Nova knjiga R.
Miloševića:
Vakuumski
električni sklopni
aparati!

Imunologija i imunosne bolesti pluća. Izbornik: udžbenik - medicina!

A. Višković UGLJEN: SIGURNA ENERGIJA! Vidi izbornik: stručne knjige:energija.

Primjena programskog sustava Matlab za rješavanje tehničkih problema.

 

Aktualno:

Monografiju "BIOKOVO"
(izabrana 
u 20 najboljih knjiga u 2009.) naručite  telefonom  (01/2322-975) ili e-mailom (vidi popularnoznanstvena knjiga).

 

 

Objavljena je knjiga za djecu poznatog urednika emisija za djecu Hrvatskog radija Čedomila Variole: "Od neprilika do prilika..." (vidi beletristika, romani).